DUYURULAR

?L BAZINDA BAY?L?KLER VER?LECEKT?R.

BA?VURU ??N B?ZE ULA?IN.

Hemen Bize Ula??n

0(212) 674 70 61 - 62

Zirai Dona Son

Minisera Mucizesi !

-10 derecede bile donmaz !

Yine Bir ?lk

Minisera birDeva Plastik rndr.

Minisera Uygulama Alanlar?

Miniseran?n sadece tohumdan veya ekirdekten yeti?en bitkilere tarlada uygulan?r.

Btk iklim ve arazi ?artlar?nda uygulanabilir. 1 metrekarelik bir toprak bile de?erlendirilerek ekim yap?labilir.

Domates, biber, patl?can, karpuz, kavun, marul, salatal?k, fasulye, ilek, iek gibi bitkilere uygulanabilir.

A?ILAMA ??N ZEL ZMDR

A??lama yap?lm?? fide zerine uygulanabilir. Dona kar?? yksek korumas? sayesinde a??lanan bitkinin ortam?n? s?cak tutarak a??laman?n tutmas?nda ok etki gsterir.

HIZLI BYME ?HT?YACINA CEVAP VER?R !

H?zl? Byme Etkilidir veByk seralara nazaran daha erken ekim yap?labilir. Bylece iki kere daha h?zl? rn al?m? sa?lanm?? olur.

F?DE RET?M? ??N ?DEALD?R !

Bitkiyi yakmaz. A??r? s?caklarda h?zl? buharla?an su i cidardan yukar? ?karken bir k?sm? bacadan d??ar? at?l?rken bir k?sm? miniseran?n i yzeyinde tekrar s?v? hale geer ve i yzeyden bitkinin dibine topra?a do?ru akar bylece do?al bir sulamada sa?lanm?? olur.

Gne? olmad??? durumlarda buluttan ald??? ????? ?s?ya dn?trr. Bitkinin ve topra??n nefes almas?n? sa?lar.

H?zl? retim ?in Uygulamada iki farkl? yntemde tercih edilebilir.

1- Tek boy minisera kullan?m?;

?ste?e ve uygulama yap?lan mevsim, blge ve iklim ?artlar?na ve bitki cinsine ba?l? olarak; sadece kk boy veya byk boy minisera dorudan ekirdek veya tohum zerine do?rudan tarlada uygulanabilir. Bitkinin boyu uzay?p minisera yzeyine de?ince art?k minisera rnn zerinden kald?r?lmal?d?r.

2- A?amal? olarak iki farkl? boy minisera kullan?m?;

Yukar?daki gibi uygulan?r ancak uygulamaya daha kk olan minisera ile ba?lan?r. Bitki uzamaya ba?lay?p minisera yzeyine temas etti?inde, kk boy olan minisera ?kart?l?r yerine daha byk olan minisera kapat?l?r. Byle uzun k?? ko?ullar?nda daha uzun koruma sa?lan?rken h?zl? ve kaliteli bitki retimi sa?lanm?? olur.