DUYURULAR

?L BAZINDA BAY?L?KLER VER?LECEKT?R.

BA?VURU ??N B?ZE ULA?IN.

Hemen Bize Ula??n

0(212) 674 70 61 - 62

Zirai Dona Son

Minisera Mucizesi !

-10 derecede bile donmaz !

Yine Bir ?lk

Minisera birDeva Plastik rndr.

Miniseran?n Getirdikleri

Domates, biber, patl?can, karpuz, kavun, marul, salatal?k, fasulye, ilek, iek gibi bitkilere uygulanabilir.

- (-)10 derece donda koruma sa?lar

- Mantar hastal??? olu?maz; nk bitkiye do?rudan su temas etmez

- Bitkiyi yakmaz. A??r? s?caklarda h?zl? buharla?an su i cidardan yukar? ?karken bir k?sm? bacadan d??ar? at?l?rken bir k?sm? miniseran?n i yzeyinde tekrar s?v? hale geer ve i yzeyden bitkinin dibine topra?a do?ru akar bylece do?al bir sulamada sa?lanm?? olur.

- Gne? olmad??? durumlarda buluttan ald??? ????? ?s?ya dn?trr. Bitkinin ve topra??n nefes almas?n? sa?lar.

- Az yer kaplar

- Byk seralarla k?yasland???nda; az yer kaplar, hem ilk kurulum hem de i?letme ve bak?m maliyetleri daha d?ktr.

- Bcekler giremez.

- Sevk ve depolamada daha az yer kaplamas? iin miniseralar a?l?p levha halinde istiflenebilir. Bylece hem ta??ma hem dedepolamada daha az yer kaplar.

- Bununla beraber daha h?zl? uygulama yapabilmek ad?na huni ?ekline sahip olan miniseralar?m?z st ste geirilerek dik ?ekilde konularak da depolanabilir.

Her iki ?ekilde de miniseran?n k?r?lmamas?, ezilmemesi sa?lanmak zorundad?r. Bylece 5 y?l boyunca tekrar tekrar kullan?m mmkndr.

- Btn iklim ve arazi ?artlar?nda uygulanabilir. 1 metrekarelik bir toprak bile de?erlendirilerek ekim yap?labilir.

A?ILAMA ??N ZEL ZMDR

- A??lama yap?lm?? fide zerine uygulanabilir. Dona kar?? yksek korumas? sayesinde a??lanan bitkinin ortam?n? s?cak tutarak a??laman?n tutmas?nda ok etki gsterir.

- H?zl? Byme Etkilidir veByk seralara nazaran daha erken ekim yap?labilir. Bylece iki kere daha h?zl? rn al?m? sa?lanm?? olur.

- Uzun mrldr, 5 y?l boyunca tekrar tekrar kullan?labilir.