DUYURULAR

?L BAZINDA BAY?L?KLER VER?LECEKT?R.

BA?VURU ??N B?ZE ULA?IN.

Hemen Bize Ula??n

0(212) 674 70 61 - 62

Zirai Dona Son

Minisera Mucizesi !

-10 derecede bile donmaz !

Yine Bir ?lk

Minisera birDeva Plastik rndr.

Minisera Nas?l Uygulan?r

Tohum veya ekirdek zerine direk tarlada uygulan?r.

Sulama olarak damlama sistemi uygulanmal?d?r.

Ekilen tohum veya ekirdek zerine minisera kapat?l?r. 2 tane kula?klarla p, ivi, dbel, tel vb malzemelerle topra?a ak?larak sabitlenir.

Alt kenar 4-5 cm toprak ile kapat?l?r.

st delik baca olarak kullan?laca?? iin s?cakta veya so?ukta asla kapat?lmaz.

Kulland?ktan sonra miniseray? k?rmamaya zen gstermelisiniz.

Ezilmemesi sa?lan?r. Aerodinamik yap?s? bozulmamal?d?r. Bylece glge yapmamas? ve rzgarda umamas? garanti alt?na al?nm?? olur.

5 y?l mddet ile tekrar tekrar kullan?labilir.

Uygulamada iki farkl? yntemde tercih edilebilir.

1- Tek boy minisera kullan?m?;

?ste?e ve uygulama yap?lan mevsim, blge ve iklim ?artlar?na ve bitki cinsine ba?l? olarak; sadece kk boy veya byk boy minisera dorudan ekirdek veya tohum zerine do?rudan tarlada uygulanabilir. Bitkinin boyu uzay?p minisera yzeyine de?ince art?k minisera rnn zerinden kald?r?lmal?d?r.

2- A?amal? olarak iki farkl? boy minisera kullan?m?;

Yukar?daki gibi uygulan?r ancak uygulamaya daha kk olan minisera ile ba?lan?r. Bitki uzamaya ba?lay?p minisera yzeyine temas etti?inde, kk boy olan minisera ?kart?l?r yerine daha byk olan minisera kapat?l?r. Byle uzun k?? ko?ullar?nda daha uzun koruma sa?lan?rken h?zl? ve kaliteli bitki retimi sa?lanm?? olur.